Banner_Aboutus
You are here:Home/เกี่ยวกับเรา/คณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 7 ท่าน  ซึ่งเป็นจำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์      

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.

นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

3.

นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

4.

ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์           

กรรมการ

5.

ดร.นราศรี ไววนิชกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6.

นางบุญศรี  เลี่ยวไพรัตน์  

กรรมการ

7.

ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา

กรรมการ

8.

นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์           

กรรมการ

9.

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

10.

นายมนัส สุขสมาน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11.

พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12.

นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ 

กรรมการ

13.

นายทวิช เตชะนาวากุล

กรรมการอิสระ

14.

นายทยุติ ศรียุกต์สิริ

กรรมการ

15.

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

กรรมการอิสระ

16.

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:   นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
 4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 6. ดูแลระบบการควบคุมภายใน กำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 7. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสม
 8. ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการบริหาร

3.

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการบริหาร

4.

นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการบริหาร

5.

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการบริหาร

6.

ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา

กรรมการบริหาร

7.

นายทยุติ ศรียุกต์สิริ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทจำนวน 7 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการ 2 ใน 7 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. บริหารและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
 2. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
 3. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
 4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานตลอดจนกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน
 5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

ดร. นราศรี ไววนิชกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ *

2.

นายมนัส สุขสมาน

กรรมการตรวจสอบ

3.

พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 1. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

 4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

รายชื่อผู้บริหาร ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

3.

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.

นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

5.

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

6.

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน

7.

นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน

8.

นายอนุกูล ปิยะปกรณ์

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

9.

นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน-ปฏิบัติการการเงิน

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 1. บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  โดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้บรรลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
 4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท