Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ป้องกัน ควบคุม และกำจัด โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF)

ป้องกัน ควบคุม และกำจัด โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF)

 ผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคทีพีไอ 

สำหรับ อุตสาหกรรมสุกร

 

ป้องกัน ควบคุม และกำจัด

โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร

 

 

แนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ เกิดจากเชื้อไวรัส African Swine Fever Virus – ASFV เป็น double-strand DNA Virus ไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะความเป็นด่าง pH มากกว่า 11 ขึ้นไป นานกว่า 6 ชั่วโมงได้ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อ ไวรัสชนิดนี้อยู่ได้นานในเลือด มูล และเนื้อเยื่อของสัตว์ ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน หรือยาที่ใช้ในการป้องกันโรค

 

อาการของโรค ASF

สุกรท้องเสีย มีไข้สูง เลือดออกตามร่างกาย และจะตายภายใน 7-14 วัน

 

การป้องกันการระบาดของโรค ASF

1) เตรียมคอกเลี้ยงสุกร

เกษตรกรต้องดูแลฟาร์มตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในฟาร์ม และควรเสริมสร้างสุขภาพของสัตว์ให้แข็งแรงตลอดเวลา ไม่อ่อนแอ โดยมีวิธีการ ดังนี้

1.1) ล้างทำความสะอาดคอกด้วยไบโอแซน สำหรับปศุสัตว์ ผสมน้ำอัตราส่วน 1: 200

1.2) ใช้ไมโครมน็อค อัตราส่วน 1 กก. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. โรยในโรงเรือน หรือผสมน้ำฉีดพ่นบริเวณโรงเรือน หรือบริเวณแผล (ผสมน้ำสัดส่วน 10% หรือ 1:10) เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

1.3) ใช้เทอร์โบ โดโลไมท์ โรยบริเวณ ทางเดิน และรอบโรงเรือน  ภายในระยะ4 ม. อัตราส่วน 1 กก. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.    

2) วิธีฆ่าเชื้อในอาหาร และกระตุ้นภูมิต้านทาน

2.1) ผสมไมโครมน็อค 1-2 % กับอาหาร เพื่อฆ่าเชื้อที่ปลอมปนมากับอาหาร เช่น ปลาป่น, ซากสัตว์ หรือแมลงวัน

2.2) ผสมซินไบโอติกส์ 2% ของน้ำหนักอาหารสุกร เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สัตว์

 

 

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่าน Onlinemarket.tpipolene.co.th

ทีพีไอ ไมโครมน็อค

ทีพีไอ ซินไบโอติกส์

ทีพีไอ เทอร์โบ โดโลไมท์

ทีพีไอ ไบโอแซน สำหรับฟาร์มสัตว์