Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/TPIPL และ TPIPP ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA)

TPIPL และ TPIPP ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาไปสู่การสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม  และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)  สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ให้กลุ่มนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพการเติบโต ขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว