Banner_Investment

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
  2. รายงานประจำปี 2561
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562