Banner_Investment

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557 

เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร TPI Tower เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

 

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

แบบฟอร์มลงทะเบียน

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ข้อบังคับของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้น

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

รายงานการประชุมวิสามัญผูั้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2557