Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งานเฉพาะเจาะจง/ปูนสำเร็จรูปซ่อมผิวคอนกรีต (M601)

ปูนสำเร็จรูปซ่อมผิวคอนกรีต (M601)

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปชนิดแข็งตัวเร็ว มีแรงยึดเกาะสูงและไม่หดตัว สำหรับงานซ่อมคอนกรีตหรือเพื่อตกแต่งผิว ช่วยเสริมกำลังของคอนกรีตหลักได้ สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน 3 ชั่วโมง

ขอบเขตการใช้งาน
 • ใช้สำหรับซ่อมรอยแตกของผิวคอนกรีต รอยบวมอันเนื่องมาจากเหล็กโครงสร้างเกิดสนิม
  รอยตำหนิหรือโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็มแบบ สามารถใช้ได้ทั้งงานซ่อมพื้น
  หรืองานเทเข้าแบบ ในกรณีงานซ่อมที่มีความหนามากกว่า 4 เซนติเมตร 
  สามารถผสมหินเกล็ดสะอาด ขนาด ½” หรือ ¾” ได้
วัตถุดิบ
 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
 • สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
 • หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
วิธีการใช้งาน
 • การเตรียมพื้นผิว
  • ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่ต้องการจะเท ไม่มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ 
  • กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว ไม่แข็งแรงพอ หลุดล่อน สกัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออก จนถึงชั้นผิวหน้ามีความแข็งแรงพอ
  • จากนั้นราดน้ำให้อิ่มตัว เมื่อจะเทพื้นไม่ควรมีน้ำขัง หรือมีหยดน้ำตามผิวหน้า 
 • การใช้งาน
  • ผสมปูน Rapid Hardening Mortar 1 ถุง (50 kg) กับ น้ำสะอาด 5.5 - 6 ลิตร ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  • นำไปเทซ่อมรอยแตกของพื้นที่ทำความสะอาดแล้ว โดยเทหนาอย่างน้อย 1 เซนติเมตร
  • กรณีเทหนาเกิน 4 cm. ให้ผสมหิน ขนาด ½” หรือ ¾” จำนวน 30 kg ต่อปูน 1 ถุง (50 kg)
 • ข้อควรระวัง
  • ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมไม่ควรมากเกินไป เพราะจะทำให้คุณสมบัติการหดตัวและคุณสมบัติด้านกำลังอัดด้อยลง 
  • กรณีผสมหินเพิ่ม หิน ที่ใช้ต้องสะอาด หลังเทต้องทำการบ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามระยะเวลา
   ที่กำหนด
 
ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง

ปริมาณปูนที่ใช้ ต่อ 1 ลบ.ม.

ปูน M601 จำนวน 1 ถุง (50 kg)

ปูน M601 จำนวน 50 ถุง (2,500 kg)

น้ำ 5.5 - 6 ลิตร

น้ำ 275 - 300 ลิตร

กรณีผสมหิน ขนาด ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสมต่อถุง

ปริมาณปูนที่ใช้ ต่อ 1 ลบ.ม.

ปูน M601 จำนวน 1 ถุง (50 kg)

ปูน M601 จำนวน 30 ถุง (1,500 kg)

หิน ½” หรือ ¾”   30 kg (3 ถังปูน)

หิน ½” หรือ ¾”  900 kg (90 ถังปูน)

น้ำ 5.5 - 6 ลิตร

น้ำ 165 - 180 ลิตร


โบรชัวร์


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com