Banner_Aboutus

 บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตแผ่นฟิล์มโซล่าเซลล์ (Polene Solar) เพื่อการส่งออก ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. IE OFFICER 1 อัตรา

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(IE) , สาขาวิศวกรรมการผลิต(PE)

 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

 • ปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ค้นหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบผลิตที่เกิดขึ้น

 • ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการผลิตให้เป็นตามแผน จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง


2. IE SUPERVISOR 1 อัตรา

 • เพศชาย-หญิง อายุ 27- 35 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ,สาขาวิศวกรรมการผลิต,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปี (ถ้ามีประสบการณในการทำงานเกี่ยวกับ Quality Management จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • จัดทำและควบคุมระบบ Quality Management ,วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขเมื่อพบปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า

 • สนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย,ลดต้นทุน,โดยใช้ทรัพยาการให้เกิดประโยชน์

 • ตรวจสอบและติดตามผลเมื่อมีการผลิตสินค้าใหม่ให้เกิดความมั่นในเรื่องคุณภาพก่อนส่งลูกค้า


3 . QA ENGINEER 1 อัตรา

 • เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี ,วิทยาศาสตร์เคมี ,เคมีอุตสาหกรรม

 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้าน QA ของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์,ออโต้พาร์ท จะพิจารณาเป็นพิเศษ(ไม่แพ้สารเคมี มีความรู้ด้าน ISO)

 • ควบคุมกระบวนการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น SPCQC 7 tool, MSA , รับผิดชอบดำเนินงานเอกสารของแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001


4 . QA SUPERVISOR 1 อัตรา

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี , วิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์มีประสบการณ์โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ , ออโต้พาร์ทมีความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมคุณภาพและ ISO 9001จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วางแผนงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ,ควบคุมดูแลงานเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน,ของนโยบายบริษัท และเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

5 . IT OFFICER 1 อัตรา

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (Com science) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 1 ปีขึ้นไป กับตำแหน่ง Programmer สามารถ Query SQL ได้ดี
 • จัดหาหรือพัฒนา(Develop)ด้าน Software Sulotion เพื่อใช้จัดการด้านข้อมูล นำมาจัดเก็บให้เป็นระบบ Database System เพื่อใช้งาน

ผู้ที่สนใจ สามารถเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครงานได้ที่หน้าป้อมโรงทอกระสอบ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ แผนกบุคคลและธุรการ
บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด (ตั้งอยู่ในโรงทอกระสอบสหธัญพืช จำกัด (เสาไห้)
เลขที่ 49/1 หมู่1 ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-731724
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ติดต่อแผนกบุคคลและธุรการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.