Bannner_News
You are here:Home/News/CSR Activity/CSR Activity
"นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ร่วมบริจาคงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจสำหรับจัดซื้อ "เครื่องไฮโฟลว์"

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการและนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท
ให้กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจ สำหรับจัดซื้อ "เครื่องไฮโฟลว์" เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง ลดการใส่เครื่องช่วยหายใจและลดการเสียชีวิต สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลศิริราชและสนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมรศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขา โรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมรับมอบ
 
บริษัทฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อการรักษาดูแลผู้ป่วยให้หายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป
 
 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ Deco Board ให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยร่วมมือกับบมจ.แสนสิริ
 
สำหรับการก่อสร้างห้องอาบน้ำทั้งหมด 380 ห้อง ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค-เมืองทองธานี
 
  • โดยมอบ Deco บอร์ด ขนาด 120x240x0.8 ซม. จำนวน 1,250 แผ่น   เป็นจำนวนเงิน  631,250 บาท 
  • Deco บอร์ด ขนาด 120x240x1.0 ซม. จำนวน    800 แผ่น   เป็นจำนวนเงิน  480,000 บาท 
  • รวมเป็นยอดเงินค่าสินค้าที่บริจาคทั้งหมด  1,111,250 บาท