Banner_Aboutus

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

  เลขที่

       ชื่อ – สกุล

       ตำแหน่ง

1.

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์     

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

3.

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

5.

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายการเงิน

6.

นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.

นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

รองผู้จัดการใหญ่สายการเงิน

8.

นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน-ปฏิบัติการการเงิน

9.

นางนฤมล ฉัตรตะวัน

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี

 

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  1. บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้บรรลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
  4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  5. 5. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  6. 6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้
  7. บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนงาน งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน ค่าใช้จ่ายการลงทุนรายครั้ง รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส มีอำนาจอนุมัติการลงทุนจากงบลงทุนที่อนุมัติแล้ว การขอค่าใช้จ่าย การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด และงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปีตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วได้โดยไม่จำกัดวงเงิน รวมถึงกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส มีอำนาจอนุมัติการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาด ทั้งตามแผนงานและที่ไม่อยู่ในแผนงานภายในกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการ
  2. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการและดำเนินการตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริษัท