Banner_Aboutus
You are here:Home/เกี่ยวกับเรา/ร่วมงานกับเรา/ร่วมงานกับเรา
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ เม็ดพลาสติก ปุ๋ยอินทรีย์ กระเบื้องหลังคา สีพลาสติก และน้ำดื่ม ตรา “ทีพีไอ” ต้องการ รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน ดังนี้

Junior Finance Business Analyst / Senior Finance Business Analyst (สังกัด บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์)

 • เพศชาย อายุ 30-50 ปี วุฒิปริญาตรี-ปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารการเงิน การลงทุน 5 -10 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะประสบการณ์จาก ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจก่อสร้าง หรือธุรกิจพลังงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือทางการเงิน เช่น LC,TR และ การบริหารกระแสเงินสด
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านการคำนวณ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลาได้

หัวหน้างาน/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ /ฝ่ายบุคคล/ธุรการ/จัดซื้อ/การเงิน/บัญชี / ประชาสัมพันธ์/กฎหมาย (สังกัด บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-50 ปี วุฒิปริญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 5 -15 ปี ขึ้นไป
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลาได้

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร

 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM) และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารดูแลงานอาคาร อย่างน้อย 10 ปี
 • เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานระดับอาวุโส (ผอส.)

ผู้แทนขายปุ๋ยชีวะอินทรีย์ และเวชภัณฑ์สัตว์ / ปูนซีเมนต์

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย 0-5 ปี
 • มีใบขับขี่ มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (เคมี) / ผู้แทนขาย (เม็ดพลาสติก)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21- 40 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเคมี ปิโตรเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านเคมี หรือปิโตรเคมี โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก หรือกาวน้ำ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทด้านปิโตรเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่ มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่การตลาด / ประสานงานต่างประเทศ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านส่งออก หรือประสานงานต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Officeได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และหากมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โปรแกรมเมอร์

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Dynamics AX 2009 X++ และ VB.Net ได้
 • มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL Sever 2008
 • มีความรู้ Progress, Power Builder, Visual Basic, Window NT,Window 9x

วิศวกร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เคมี และอุตสาหการ
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี

 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 • อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเงินการธนาคาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 • อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน 0-5 ปี
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

พนักงานประจำฝ่าย

 • อายุ 21-30 ปี วุฒิ ปวส.สายพาณิชย์ ทุกสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ พิมพ์งานคล่อง

ช่างเทคนิค

 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิปวส.สาขาช่างยนต์ เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุง 1 ปี ขึ้นไป

พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ (PC) (ประจำสาขาทั่วประเทศ)

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานขายและงานบริการ

เลขานุการ

 • อายุ 21-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกดี มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ทำงานเลขานุการ หรือที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

วิศวกร/เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค(โยธา-ก่อสร้าง)

 • อายุ 25-35 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการเทคนิค โยธา หรือก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่/วิศวกรจัดซื้อ

 • อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ 0-5 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 • อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ผู้สนใจในตำแหน่งดังกล่าว สามารถมาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ แผนกสรรหา-ว่าจ้าง ฝ่ายบุคคล บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

26/56 ชั้น 8 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สำนักงานโทร.0-2213-1039, 0-2285-5090 ต่อ 12149, 12147
มือถือสายตรงโทร. 092-2580177
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับสมัครวันจันทร์-พฤหัส เวลา 9.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 16.00 น.

(รถประจำทางที่ผ่าน สาย 22, 62 , 77 , 162)