Banner_Aboutus

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับภาษี โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้เสียภาษี และการชำระภาษีที่ถูกต้องเหมาะสม เน้นการแสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการขับเคลื่อน ให้การดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง และสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

 

Download