Banner_Aboutus

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

            บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นและจริงจังต่อการยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด มีความมุ่งมั่นปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บและเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน เพื่อให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ในบริษัทฯ และพื้นที่ปฏิบัติงานทุกแห่ง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

            นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

การบริหารจัดการ

ผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญ ในปี
2565

แนวทางสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

-    เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ (Zero Accident)

1. จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตจากการทำงาน เป็นศูนย์

2. อัตราของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีผลกระทบสูง เป็นศูนย์

3. อัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการทำงาน เป็นศูนย์

-   กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง รวมถึงชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย มีการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการทำงานด้านความปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยและต้องทำการลดความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย ISO45001:2018

-   กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วยผู้แทนจากพนักงานระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการมาจากการเลือกตั้งแยกตามสายงาน ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการรับข้อมูลจากพนักงานแต่ละสายงานผ่านตัวแทน และแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เช่น ทาง E:mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทาง Application Line พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในอนาคต เป็นต้น

-    มีบริการและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและรักษากรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ห้องพยาบาลของบริษัทฯ โดยจัดให้มีพยาบาลประจำและแพทย์ประจำทุกวันทำการให้กับพนักงานและผู้รับเหมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพของบุคคลรอบโรงงานโดยมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สัญจรเพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชน

-   จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนก่อนเริ่มทำงาน โดยมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ (1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ (2) ความปลอดภัยในการทำงานขับรถฟอร์คลิฟท์ (3) ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (4) การดับเพลิงขั้นต้น (5) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) (6) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (7) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน และ (8) ทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นปั่น (อยู่กับที่)

-   จัดให้มีแผนงานการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการกำหนดให้มีการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล ระเบิด กัมมันตภาพรังสีรั่วไหล และจัดให้มีการอบรม การผจญเพลิงขั้นสูง การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล การอบรม ด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

-   มีการชี้บ่งประเด็นอันตรายตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและสอดคล้องตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าของความเสี่ยงทำการวิเคราะห์ลักษณะการทำงานของตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลภายนอก และผู้รับเหมา ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และนำมาประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบริหารการจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มตั้งแต่การกำจัดความเสี่ยง (Elimination) การแทนที่ (Substitution) การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Control) การบริหารจัดการ (Management Control) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จนถึงงานที่มีความเสี่ยงระดับยอมรับได้ ตลอดจนให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย และติดตามการดำเนินการบริหารการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

-   มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองการทำงาน โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

-   มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง ความเข้มของแสงสว่าง เป็นต้น

-   จัดให้มีห้องพยาบาลโดยมีพยาบาลและแพทย์ประจำเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การปฐมพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บแก่พนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน มีการตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และการตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) กรณีทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น การตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และนักอาชีวอนามัยของบริษัทฯ ร่วมกันกำหนดรายการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากปัจจัยภายในและภายนอกสถานที่ทำงาน หากพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติจะต้องเข้าพบแพทย์และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (OPD) ให้กับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

-   กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

-   สื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความปลอดภัย พัฒนาทักษะความรู้และจัดกิจกรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

-   อัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นศูนย์

-   อัตราของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีผลกระทบสูงเป็นศูนย์

-    อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) เท่ากับ 0.131 ซึ่งลดลง 0.038  เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา

-    อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงาน เท่ากับศูนย์

-   จำนวนชั่วโมงทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 22,237,755 ชั่วโมง  เพิ่มขึ้น 1,612,608 ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น 7.82 % เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา

 

 

-   ทบทวนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯเพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

-   ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดของมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย ISO45001:2018 อย่างเคร่งครัด 

 


โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)  และกฎหมายด้านความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต และไม่มีการเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน

 

 

 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 


 

แรงงาน ที่ครอบคลุมโดยระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร  

 

 

จำนวน (คน)

ร้อยละ

พนักงาน และลูกจ้างสถานประกอบการที่ถูกควบคุม หรือดูแลโดยองค์กร

พนักงาน

6,877

100

ลูกจ้าง

941

100

พนักงาน และลูกจ้างสถานประกอบการที่ถูกควบคุม หรือดูแลโดยองค์กร (และได้รับการตรวจสอบโดยองค์กร)

พนักงาน

1,921

27.93

ลูกจ้าง

213

22.63

พนักงาน และลูกจ้างสถานประกอบการที่ถูกควบคุม หรือดูแลโดยองค์กร (และได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก)

พนักงาน

395

5.74

ลูกจ้าง

42

4.46

หมายเหตุ :            พนักงาน หมายถึง บุคลากรของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย

                            ลูกจ้าง หมายถึง บุคลากรของสถานประกอบการอื่นที่ถูกควบคุม หรือ ดูแลโดยบริษัทฯ ภายใต้มาตรฐาน ISO 45001:2018