Banner_Aboutus

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง  เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง   ถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  ตลอดจนการควบคุมดูแล และทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทต้องทำและนำมาปฏิบัติ    เพราะการบริหารความเสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ  ต้องมีการเชื่อมโยงกันทุกระดับ  และต้องบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานที่สำคัญ   เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล  และสอดคล้องตามพันธกิจของบริษัทฯ

 อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง