Banner_Aboutus

เรื่อง   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  -  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ

 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญ  เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) ของพนักงาน (Employee) และหรือของผู้เกี่ยวข้อง (Visitor or All concerned) กับธุรกิจของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้รับการเก็บรวบรวม การเปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย  ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

 1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
 • บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด  และจะขอจาก

       เจ้าของข้อมูลโดยตรง

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก โดย

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของธุรกิจเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ การติดต่อประสานงานต่างๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

บริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

 • ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
 • บริษัทฯ จัดให้มีระบบการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม เหมาะสม เพียงพอและปลอดภัย
 • บริษัทฯ จัดให้มีผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นำไปใช้เกินกว่าการยินยอม หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ฯลฯ หากจำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวังเป็นความลับ
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมข้อมูลนั้นได้ง่ายตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษารวมถึงเจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างด้าว จะเก็บและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลคนไทย
 • การเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
 • การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
 • การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
 • การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
 • การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
 • การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
 • การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
 • สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 • บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครืออาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอก หรือต่างประเทศ  บริษัทฯ จัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทาง ให้การคุ้มครองที่เหมาะสม เพียงพอหรือตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด       
 1. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บและใช้งาน บริษัทฯ จะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เอง ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด จะดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 1. การทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนโยบายส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฏหมาย และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของบริษัทฯ และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทฯจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย
 1. ช่องทางการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล การใช้สิทธิ หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายบุคคล ชั้น 8 อาคารทีพีทาวเวอร์  เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (66) 2213 1039, (66) 2285 5090

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สถานที่ติดต่อ:

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (66) 2213 1039, (66) 2285 5090  โทรสาร (66) 2213 1035, (66) 2213 1038

เว็บไซด์ www.tpipolene.co.th