Banner_Board

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง ผสมผสานเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติ   สามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว