Banner_Investment

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะทางการเงินของบริษัท โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.17

0.370

0.297

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.10

0.10*

0.09

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

1.00

1.00

1.00

เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

58.82

27.03

30.30

หมายเหตุ : * เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท/หุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2566 ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน