Banner_Investment

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะทางการเงินของบริษัท โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

                งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.370

0.297

0.079

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.10*

0.09

0.06

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

1.00

1.00

1.00

เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

27.03

30.30

75.95

หมายเหตุ : * เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท/หุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลัง