Banner_Aboutus
You are here:Home/เกี่ยวกับเรา/การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร/การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ณ วันที่  28 ธันวาคม 2566

 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 4 มกราคม 2566 (หุ้น)

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (หุ้น)

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ระหว่างปี 2566 (หุ้น)

1. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

975,746,240

975,746,240

-

2. นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน์

100,000

100,000

-

3. ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

544,900,000

544,900,000

-

4. นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

603,122,740

603,122,740

-

5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*

*

*

*

6. นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

8,128,400

8,128,400

-

7. นายทวิช  เตชะนาวากุล

270,800

370,800

100,000

8. นายทยุติ ศรียุกต์สิริ

94,425,890

93,147890

1,278,000

9. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

27,760

27,760

-

10. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

8,143,080

8,143,080

-

11. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

-

-

-

12. นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

596,651,800

596,651,800

-

13. นายพรพล สุวรรณมาศ

-

-

-

14. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

13,455,000

13,455,000

.

15. ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค์

8,000,000

8,000,000

-

16. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์

10,480

10,480

-

17. นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ

-

-

-

18. นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

-

-

-

19. นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล

-

-

-

20. นางนฤมล ฉัตรตะวัน

-

-

-

 

 

หมายเหตุ :   *  นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์