Banner_Aboutus
You are here:Home/เกี่ยวกับเรา/การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร/การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ณ วันที่  30 ธันวาคม 2564

 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ

 ณ วันที่

30 ธันวาคม 2563

(หุ้น)

  จำนวนหุ้นที่ถือ

  ณ วันที่

30 ธันวาคม 2564

(หุ้น)

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

      ระหว่างปี 2564

 (หุ้น)

1. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

874,346,240

615,746,240

258,600,000

2. ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

808,900,000

544,900,000

264,000,000

 3. นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

867,122,740

603,122,740

264,000,000

4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*

*

*

*

5. นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

8,128,400

8,128,400

-

6. นายทวิช  เตชะนาวากุล

270,800

270,800

-

7. นายทยุติ ศรียุกต์สิริ

94,425,890

94,425,890

-

8. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

27,760

27,760

-

9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

8,143,080

8,143,080

-

10. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

-

-

-

11. นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

862,745,810

596,651,800

266,094,010

12. นายพรพล สุวรรณมาศ

-

-

-

13. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

14. ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค์

-

3,000,000

13,455,000

8,000,000

13,455,000

5,000,000

15. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์

10,480

10,480

-

16. นายกรัณย์  พิพิธสมบัติ

29,000

29,000

-

 17. นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ

-

-

-

18. นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

-

-

-

19. นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล

-

-

-

20. นางบุษศรา เกตุมณี

6,000

6,000

-

 หมายเหตุ :   *  นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และ

                                ตลาดหลักทรัพย์