Banner_Aboutus
You are here:Home/เกี่ยวกับเรา/การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร/การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  ณ วันที่  30 ธันวาคม 2563

 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

4 สิงหาคม 2563

(หุ้น)

จำนวนหุ้นที่ถือ

 ณ วันที่

30 ธันวาคม 2563

(หุ้น)

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ระหว่างปี 2563

(หุ้น)

1. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

874,346,240

874,346,240

-

2. ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

808,900,000

808,900,000

-

3. นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

867,122,740

867,122,740

-

4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*

*

*

*

5. นายมนัส สุขสมาน

-

-

-

6. นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

8,128,400

8,128,400

-

7. นายทวิช  เตชะนาวากุล

270,800

270,800

-

8. นายทยุติ ศรียุกต์สิริ

94,425,890

94,425,890

-

9. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

27,760

27,760

-

10. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

8,143,080

8,143,080

-

11. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

-

-

-

12. นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

862,745,810

862,745,810

-

13. นายพรพล สุวรรณมาศ

-

-

-

14. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

-

-

-

15. นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์

10,480

10,480

-

16. นายกรัณย์  พิพิธสมบัติ

29,000

29,000

-

17. นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ

-

-

-

18. นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

-

-

-

19. นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล

-

-

-

20. นางบุษศรา เกตุมณี

6,000

6,000

-

หมายเหตุ :   *  นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์