Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

TPIPL - TPIPP คว้ารางวัล 2 รางวัลใหญ่ เวทีระดับโลก World Business Outlook ตอกย้ำดำเนินธุรกิจแกร่ง-ชื่อเสียงเป็นเลิศ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) “TPIPL” และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “TPIPP” คว้า 2 รางวัลใหญ่ “กลุ่มบริษัทยั่งยืน-โรงฟ้าพลังงานทดแทนสีเขียวดีที่สุดในไทย” จากเวทีระดับโลก World Business Outlook ตอกย้ำองค์กรดำเนินธุรกิจแข็งแกร่ง มีนวัตกรรมโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นเลิศระดับสากล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสาขา Most Sustainable Conglomerate Group in Thailand 2023 (กลุ่มของกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่สุด) และคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Green Renewable Energy Power Plant in Thailand 2023  (กลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสีเขียวที่ดีที่สุดในประเทศไทย)    จาก World Business Outlook  ซึ่งเป็นนิตยสารสิ่งพิมพ์และออนไลน์ที่ให้บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจโลกอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรางวัลที่ได้จัดมอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีนวัตกรรมโดดเด่น และมีชื่อเสียงเป็นเลิศในระดับสากล นับเป็นความภูมิใจและเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ TPIPL และ TPIPP ที่คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก ซึ่ง TPIPL และ TPIPP ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

TPIPL ปลื้มคว้ารางวัล Outstanding Innovative Company Awards 2023 จากงาน “SET Awards 2023”

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 ประเภท “Outstanding Innovative Company Awards 2023 ” จาก ผลงานนวัตกรรมด้าน “อุปกรณ์สร้างกระแสลมวนบนปล่องไฟแบบมีช่องเปิด” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี
รางวัล Outstanding Innovative Company Awards 2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TPIPL ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงสะท้อนเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

TPIPL และ TPIPP ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาไปสู่การสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม  และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)  สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ให้กลุ่มนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพการเติบโต ขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว    

TPIPL และ TPIPP ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน)  พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้น หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ  5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน ในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

TPIPL: Innovation for Sustainability in the Petrochemical Industry AIBP ASEAN B2B Growth

In this episode of the AIBP ASEAN B2B Growth Podcast together with Dr Virat Chatdarong, PhD, Vice President, Specialty Chemical, TPI Polene Plc, we delve into the innovative approaches TPI Polene has adopted to not only thrive in the market but also contribute to a greener and more environmentally conscious future. Dr Virat addresses topics around the shifting landscape of the petrochemical industry, data-driven Improvements and Strategies, business sustainability at TPI Polene, and key considerations for digitalisation in the future.

 

https://open.spotify.com/episode/0kfwWUh8gdFylyIcwIrWPs?si=c855c7bfb14a4e29