นโยบายการผลิต

นโยบายของบริษัทคือผลิตปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด จำหน่ายและส่งมอบปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายคุณภาพ " มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่ายปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ "

มาตราฐานต่าง ๆ ที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับ

ในธุรกิจปูนซีเมนต์

 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอบข่ายการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ แบบครบทั้งในส่วนโรงงานสระบุรี สำนักงานใหญ่ และศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ จากสถาบัน AJA Registrars
 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำนวน 2 ฉบับ ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001 ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars

ในธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก LDPE/EVA

 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอบข่ายการพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และเอทิลีนไวสนิลอะซีเตตสีพื้นฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001ในขอบข่ายการผลิตพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และเอทิลีนไวนิลอะซีเตต สีพื้นฐาน รวมการจัดเก็บ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ

 •  มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับหน่วยผลิตรังสิตคลองหลวง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำหรับหน่วยผลิตพุทธมณฑลสาย 5 จากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas Quality International)
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001สำหรับหน่วยผลิตพุทธมณฑลสาย 5 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ในธุรกิจกระเบื้องคอนกรีตและไฟเบอร์ซีเมนต์

 •  มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในขอบข่ายการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่และชุดครอบ กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีตและชุดครอบ และกระเบื้องปูพื้นคอนกรีต จากสถาบัน British Standards Institution (BSI)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน TIS 1407-2540 หรือ มอก. 1407-2540 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ TIS 1427-2540 หรือ มอก. 1427-2540 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา TIS 535-2556 หรือ มอก. 535-2556 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบมุงหลังคา TIS 2619-2556 หรือ มอก. 2619-2556 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น TIS 378-2531 หรือ มอก. 378-2531 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น TIS 826-2531 หรือ มอก. 826-2531 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • รางวัล CSR Thailand Coal Award 2015

บริษัทได้รับรางวัล CSR Thailand Coal Award 2015 ใน 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) ประเภท Corporate Social Responsibility : CSR และ (2) ประเภท Special Submission จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้การช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

 • รางวัล Thailand Energy Awards 2015

บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) เป็นโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์เก่าโดยกระบวนการ Pyrolysis จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

 • รางวัล Thailand Energy Awards 2015 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทดแทน (RDF Power Plant) กำลังการผลิต 20 MW

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกกะวัตต์ เป็นการนำเชื้อเพลิง RDF มาเผาด้วย Circulating Fluidized Bed Combustion Boiler (CFBC Boiler) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

 • รางวัลชนะเลิศ ASEAN Coal Awards 2015

บริษัทรับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Coal Awards 2015 ประเภท Special Submission Category โครงการ "ลดการลุกไหม้ของฝุ่นถ่านในระบบ Coal Preparation" จัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   

 • รางวัล CSR-DIW Awards 2015

บริษัทได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

 • การรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการการอุตสาหกรรม “ระดับเหรีญทอง”

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการการอุตสาหกรรม “ระดับเหรีญทอง” ประกอบกิจกรรม เผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียประจำปี 2558 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการให้บริหารและการประกอบกิจการจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐาน เกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการตัดราคาการกำจัดกาก และการจัดการของเสียอย่างไม่ถูกต้อง และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

 • โครงการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตปริ้น

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับใบประกาศนียบัตร จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  World Cement Association (WCA) อย่างเป็นทางการ วันที่ 28 December 2017

World Cement Association (WCA) องค์กรอุตสาหกรรมปูนซีเมต์ระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศอังกฤษ เพื่อดำเนินการและประสานงานกับกลุ่มสมาชิกทั่วโลกให้ทำงานตามมาตราฐานระดับโลกและส่งเสรมพัฒนาอุตาสหกรรมปูนซีเมนต์และปูนเม็ดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  World Cement Association (WCA) อย่างเป็นทางการ วันที่ 28 December 2017

 

Credit: www.worldcementassociation.org