การคัดเลือกกรรมการอิสระบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

(2)   ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(3)   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4)  ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5)  สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเสนอความเห็นเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของบริษัท

  1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทเช่นความรู้ด้านวิศวกรรมด้านบัญชีและการเงินเป็นต้น
  2. มีคุณสมบัติในเรื่องประวัติและชื่อเสียงที่ผ่านมาในทางที่ดีไม่เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (Duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline