คณะกรรมการค่าตอบแทน  

 

เลขที่

       ชื่อ – สกุล

        ตำแหน่ง

 

1

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ         

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

3

นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

4

ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์   

กรรมการ

5

นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

6

นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์     

กรรมการ

7

นายทยุติ  ศรียุกต์สิริ

กรรมการ

8

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

9

นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

10

นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11

นายทวิช  เตชะนาวากุล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

12

นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

13

นายพรพล สุวรรณมาศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

14

นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

กรรมการ

15

ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์

กรรมการ

         

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับ กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณา ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
  5. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
  6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  7. เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการค่าตอบแทน