การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ณ วันที่  28 ธันวาคม 2566

 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 4 มกราคม 2566 (หุ้น)

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (หุ้น)

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ระหว่างปี 2566 (หุ้น)

1. นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์

975,746,240

975,746,240

-

2. นายประทีป  เลี่ยวไพรัตน์

100,000

100,000

-

3. ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

544,900,000

544,900,000

-

4. นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

603,122,740

603,122,740

-

5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์*

*

*

*

6. นายพิเศษ  เอี่ยมสกุลรัตน์

8,128,400

8,128,400

-

7. นายทวิช  เตชะนาวากุล

270,800

370,800

100,000

8. นายทยุติ ศรียุกต์สิริ

94,425,890

93,147890

1,278,000

9. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

27,760

27,760

-

10. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

8,143,080

8,143,080

-

11. นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์

-

-

-

12. นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

596,651,800

596,651,800

-

13. นายพรพล สุวรรณมาศ

-

-

-

14. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

13,455,000

13,455,000

.

15. ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค์

8,000,000

8,000,000

-

16. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์

10,480

10,480

-

17. นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ

-

-

-

18. นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย

-

-

-

19. นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล

-

-

-

20. นางนฤมล ฉัตรตะวัน

-

-

-

 

 

หมายเหตุ :   *  นับรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงหุ้นของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline