Banner_Aboutus
You are here:Home/โรงงานสระบุรี/โรงงานสระบุรี

ตำแหน่งว่างงาน ประจำโรงงานสระบุรี

 

SENIOR PHARMACIST 1 อัตรา


ลักษณะงาน

 • วางแผน วิจัย และพัฒนาสูตรยาตำรับใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนยา
 • ควบคุม ดูแล กระบวนการการผลิตยาตามมาตรฐาน
 • วางแผน วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน


คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท เภสัชศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานบริษัทผลิตยาหรืออาหารเสริม 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสระบุรีได้


PHARMACIST 2 อัตรา


ลักษณะงาน

 • ร่วมวางแผน วิจัย และพัฒนาสูตรยาตำรับใหม่
 • ประเมินและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสระบุรีได้

วิศวกร

 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี / ปฏิบัติงานกะได้

พนักงานขับรถบรรทุก

 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนตร์ประเภท 2-4 / ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี 

ผู้ช่วยช่าง

 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานสระบุรี / ปฏิบัติงานกะได้


ผู้สนใจในตำแหน่งดังกล่าว สามารถมาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาที่

(โรงงานสระบุรี) แผนกบุคคล หน่วยงานสรรหาว่าจ้าง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
เบอร์โทรศัพท์ (036) 358999 ต่อ 1508,1509 คุณณัฐวุฒิ, คุณณิสรา