Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับพืช/ปุ๋ยเขียว (ฮมัคส์)

ปุ๋ยเขียว (ฮมัคส์)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ 2100188/2565
จากกรมวิชาการเกษตร 
สูตรเร่ง ปรับปรุงดินเพิ่มธาตุอาหารพืช สกัดจากอินทรีย์ธรรมชาติ 
หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ


ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์ ทีพีไอ

เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ โดยกรรมวิธีที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยสารฮิวมิค ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียมและกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, โบรอน, โมลิบดินัม, สังกะสี, คลอไรด์ เป็นต้น 
เหมาะสำหรับปรับปรุงดิน หรือเตรียมดิน เพื่อปลูกพืชทุกชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ไม้ดอก ไม้ผล เป็นต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

 • อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) มีปริมาณสูง ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ดินมีความร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี จึงเหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน และเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพดิน ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างของดิน
 • สารฮิวมิค (Humic Substances) ช่วยในการตรึงแร่ธาตุอาหารต่างๆ ของพืชไว้ในดิน (Chelating Agents) ทำให้รากพืชดึงธาตุอาหารไปใช้ได้เต็มที่
 • กรดอะมิโน และสารอินทรีย์ (Amino Acids & Organic Substances) เป็นสารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตเร็ว และเป็นสารช่วยสกัดแร่ธาตุอาหารพืชจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก (Insoluble Complexes)
 • สารอินทรีย์อื่นๆ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของพืช ในการป้องกันการเกิดโรคพืช

 


ประโยชน์

 • ปรับสมดุลของดิน ช่วยฟื้นฟูให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ แล้วปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ราคาถูก ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
 • ไม่มีสารตกค้างในดิน เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส
 • ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ ปรับปรุงคุณภาพดินทีพีไอ ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน

อัตราส่วนการใช้งาน

 • ปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ 3-5 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ ต่อน้ำ อัตรา 1 : 200 หรือ ปุ๋ย 0.1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดแปลงหรือรอบๆทรงพุ่มทุก 7 วัน

วีธีการใช้งาน

 • คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอที่ผสมน้ำแล้วลงในดินระหว่างการไถเตรียมดิน
 • รองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หรือถ้าเป็นไม้ยืนต้นให้คลุกเคล้ากับดินรอบๆ ต้น

 


โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com