Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับพืช/สารอาหารพืช ไบโอ ไฮโดรโพนิกส์

สารอาหารพืช ไบโอ ไฮโดรโพนิกส์

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

พืชโตเร็ว ต้นแข็งแรง ผลผลิตดี ไม่มีสารตกค้าง 
สารเสริมสำรับพืช สูตรเข้มข้น 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
เป็นสารเสริมอินทรีย์เข้มข้นในขวดเดียว ที่มีสารอาหารครบถ้วน สะดวกต่อการใช้งาน โดยผสมน้ำตามอัตราส่วน สามารถใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์ได้จากการหมักอินทรีย์วัตถุ เช่น พืช ผัก ผลไม้ ผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ และเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว จึงทำให้ได้ธาตุอาหารเข้มข้นสีน้ำตาลที่พร้อมเป็นอาหารและเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยรากของพืชสามารถดูดซึมไปใช้ทันที ทำให้ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยนำมาใช้ทดแทนสารละลายเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้อยู่เดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชุดอุปกรณ์ที่มีอยู่ สามารถใช้กับพืชผักได้หลายชนิด ทำให้พืชเติบโตเร็ว แข็งแรง ได้น้ำหนักสูง สด กรอบ และมีรสชาติดี ไม่มีสารพิษตกค้าง โดยเฉพาะลดปริมาณสารไนเตรตที่ตกค้างและถูกสะสมในพืช

ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง  เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผักที่ปลูกในระบบ Hydroponics ซึ่งมีการปลูก ในโรงเรือนที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ ทำให้มีการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงน้อยลง  ผักที่ได้จึงมีการปนเปื้อนน้อย และเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์สารเสริมสำหรับพืชสูตรเข้มข้น BIO-HYDROPONICS ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในรูปแบบที่พืชดูดซึมได้ทันที โดยผสมในน้ำเพื่อเป็นสารอาหารพืชและใช้ปรับรักษาค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ใช้ได้กับการปลูกพืชทุกชนิดทุกระบบ ทั้ง NFT (Nutrient Film Technique) และ DRFT (Dynamic Root Floating Technique)

วิธีการใช้งาน 

1. เขย่าขวดก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
2. ตรวจวัดค่า EC ในน้ำ ก่อนเติมสารเสริมสำหรับพืช BIO-HYDROPONICS ตราทีพีไอ
3. เติมสารเสริมสำหรับพืช BIO-HYDROPONICS ตราทีพีไอ ลงในน้ำ ตามอัตราส่วนที่แนะนำเบื้องต้น ซึ่งจะได้ค่า EC ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชดังต่อไปนี้
- สำหรับผักสลัด แนะนำให้ใช้ค่า EC 1.2 – 1.5 mS/cm โดยใช้ส่วนผสมเบื้องต้น 1 ส่วน ต่อน้ำ 200 ส่วน
- สำหรับผักไทย แนะนำให้ใช้ค่า EC 1.5 – 2.0 mS/cm โดยใช้ส่วนผสมเบื้องต้น 1 ส่วน ต่อน้ำ 100 ส่วน

เนื่องจากสารเสริมสำหรับพืช BIO-HYDROPONICS ตราทีพีไอ มีสารเสริมอินทรีย์เข้มข้น จึงจำเป็นต้องควบคุมค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 6.0 -6.5 เท่านั้น (หากค่า pH ที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)
4. ปิดฝาขวดให้สนิทหลังการใช้งานและเก็บไว้ในที่ร่ม 
5. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 

การควบคุมความเป็นกรดด่าง (pH)  และค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารพืช
ความเป็นกรดด่าง (pH) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการละลายของธาตุอาหาร และความสามารถในการที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ ควรตรวจสอบทุกวัน และควบคุมค่า pH ที่ 5.8 – 6.5
ค่าการนำไฟฟ้า (EC) เป็นค่าที่บอกความเข้มข้นของสารละลายมีหน่วยเป็นมิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) แนะนำให้ควบคุมค่า EC ให้อยู่ในช่วง 1.5 – 2.0 mS/cm ซึ่งแรงดันออสโมติกในขบวนการดูดซึมของรากจะทำงานได้ดี

ควรตรวจสอบและควบคุมค่า EC และ pH ตามค่าควบคุมที่แนะนำ หากค่าดังกล่าวต่ำหรือสูงเกินไป จะทำให้สมดุลธาตุอาหารพืชเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ตรา ทีพีไอ

 


โบรชัวร์

   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com