นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะทางการเงินของบริษัท โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.17

0.370

0.297

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.10

0.10*

0.09

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

1.00

1.00

1.00

เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

58.82

27.03

30.30

หมายเหตุ : * เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท/หุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2566 ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline