การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุม

  1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  3. รายละเอียดการซื้อหุ้นคืน
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline