การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร ทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุม

  1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  3. รายละเอียดการซื้อหุ้นคืน
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)