รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566  (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งหลังสุด)

รายนามผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

%

1. บริษัท  เลียวไพรัตนวิสาหกิจ  จำกัด 

2. บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม  จำกัด 

3. นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์

4. นายนเรศ  งามอภิชน

5. นายประหยัด  เลี่ยวไพรัตน์

6. นายภากร  เลี่ยวไพรัตน์

7. นายประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

9. นายประทีป  ตั้งมติธรรม

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED

4,794,734,490.00

4,779,396,070.00

975,646,240.00

864,000,000.00

603,122,740.00

596,651,800.00

544,900,000.00

332,897,638.00

297,234,400.00

273,645,603.00

25.322

25.241

5.153

4.563

3.185

3.151

2.878

1.758

1.570

1.445

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline