TPIPL และ TPIPP ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน)  พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้น หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ  5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน ในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง