TPIPL ปลื้มคว้ารางวัล Outstanding Innovative Company Awards 2023 จากงาน “SET Awards 2023”

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 ประเภท “Outstanding Innovative Company Awards 2023 ” จาก ผลงานนวัตกรรมด้าน “อุปกรณ์สร้างกระแสลมวนบนปล่องไฟแบบมีช่องเปิด” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี
รางวัล Outstanding Innovative Company Awards 2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TPIPL ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงสะท้อนเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล