TPIPL คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Global Sustainability Leadership Awards 2023

คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เข้ารับรางวัล Global Sustainability Leadership Awards 2023 ในกลุ่มของ Sustainability Initiative of the year จาก World Sustainability Congress ณ โรงแรม Le Méridien Ile Maurice ประเทศ Mauritius นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ 4 C ด้านความยั่งยืน คือความร่วมมือ (Collaboration) ด้านการควบคุม (Control) ด้านการสื่อสาร (Communication) และความมุ่งมั่น (Commitment) ข้อตกลงร่วมกันกับผู้นำระดับสูงของภาคอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย ผู้นำธุรกิจค้าปลีก สาธารณูปโภค ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว และสถานบันการศึกษาระดับสูง

World Sustainability Congress เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่เป็นธรรม มีมนุษยธรรม และเจริญรุ่งเรืองไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILIY) เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) ด้วยการเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งสามส่วน อันได้แก่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy ) ร่วมกัน เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า โดยการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทดแทนการใช้ถ่านหิน 100 % เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจการผลิตสีเขียวสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งขององค์กรที่อยากจะชักนำธุรกิจขององค์กรไปสู่การพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน