TPIPP ทำ MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (คนที่ 8 จากซ้ายมือ) ประธานกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุข คณบดี (คนที่ 7 จากซ้ายมือ) และรองศาสตราจารย์สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คนที่ 6 จากซ้ายมือ) กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  โดยคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (คนที่ 5 จากขวามือ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุนทร ดิษยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (คนที่ 3 จากขวามือ) เป็นผู้ลงนาม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของของบุคคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 600,000 บาท เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางการเงินในการเรียนจนจบตามเกณฑ์ระดับปริญญาต่างๆ

 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป