แนะนำมูลนิธิ

  • มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตได้จัดตั้งขึ้นด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบที่มี ต่อสังคมของบริษัทในเครือทีพีไอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2537
  • มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตเป็นองค์กรการกุศลที่มีเจตนารมณ์ที่จะจรรโลงและสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมที่ดีไห้เกิดขึ้นแก่ ชีวิตทุกชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างผาสุขโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยราชการ ภาคเอกชนและองค์กรต่างเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมหลักของมูลนิธิที่สำคัญที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 และจะดำเนินการต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ได้แก่โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม แก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทั่วไปที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โครงการอบรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้นักเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆมาร่วม กิจกรรมให้เกิดจิตสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
  • โครงการจัดทำเอกสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเผยแพร่แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ห้องสมุดและประชาชนทั่วไป
  • นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมในแต่ละปีตามที่คณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนดอาทิการสนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อมการประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความสำหรับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป และการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆที่ จะเป็นประโยชน์ แก่สังคมโดยส่วนรวม ฯลฯ

ความหมายตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง ถึงสภาพสังคมไทย ในปัจจุบันที่เติบโตขึ้นมีการขยาย ตัวทางภาคอุตสาหกรรม ความเจริญทางด้านวัตถุจึงเข้ามา ทดแทนในสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ติดตามมา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะสมดุลกับชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ เราก็อาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

สัญลักษณ์ภายในตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

  • ภาพพ่อแม่ลูกในรถยนต์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสภาพสังคมไทยเราในปัจจุบันที่ต้องอาศัยวัตถุ ที่เป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
  • ภาพเมืองและอุตสาหกรรม เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตของสังคม
  • ภาพต้นไม้ สายน้ำและดวงอาทิตย์ เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติซึ่งจะอยู่คู่กับความเจริญของเมืองและอุตสาหกรรมได้อย่างกลมกลืนด้วยการวางแผนและการปฎิบัติอย่างถูกวิธี

รายนามประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 

 

รายชื่อ

 

ตำแหน่ง

1.

คุณวิสิทธิ์

น้อยพันธุ์

ประธานกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

2.

คุณไสว   

พราหมณี  

รองประธานกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

3.

คุณสุชน

ชาลีเครือ

กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

4.

คุณประทีป

เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

5.

ดร.ประมวล  

เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

6.

คุณประหยัด  

เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

7.

คุณขันธ์ชัย

วิจักขณะ

กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

8.

พลตำรวจเอก สุพร

พันธุ์เสือ

กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

9.

คุณนาวิน

ขันธหิรัญ

กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10.

คุณอรพิน

เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

11.

คุณประชัย

เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

12.

ดร.เชียรช่วง

กัลยาณมิตร

กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 

 

สนใจสนับสนุนมูลนิธิโปรดติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิสิ่งแวดล้อม

 

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-213-1011

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline