มาตราฐานต่าง ๆ ที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับ

ในธุรกิจปูนซีเมนต์

 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอบข่ายการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ แบบครบทั้งในส่วนโรงงานสระบุรี สำนักงานใหญ่ และศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ จากสถาบัน AJA Registrars
 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำนวน 2 ฉบับ ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001 ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars

ในธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก LDPE/EVA

 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอบข่ายการพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และเอทิลีนไวสนิลอะซีเตตสีพื้นฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001ในขอบข่ายการผลิตพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และเอทิลีนไวนิลอะซีเตต สีพื้นฐาน รวมการจัดเก็บ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ

 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับหน่วยผลิตรังสิตคลองหลวง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำหรับหน่วยผลิตพุทธมณฑลสาย 5 จากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas Quality International)
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001สำหรับหน่วยผลิตพุทธมณฑลสาย 5 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ในธุรกิจกระเบื้องคอนกรีตและไฟเบอร์ซีเมนต์

 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในขอบข่ายการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาลอนคู่และชุดครอบ กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีตและชุดครอบ และกระเบื้องปูพื้นคอนกรีต จากสถาบัน British Standards Institution (BSI)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน TIS 1407-2540 หรือ มอก. 1407-2540 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ TIS 1427-2540 หรือ มอก. 1427-2540 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา TIS 535-2556 หรือ มอก. 535-2556 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบมุงหลังคา TIS 2619-2556 หรือ มอก. 2619-2556 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น TIS 378-2531 หรือ มอก. 378-2531 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น TIS 826-2531 หรือ มอก. 826-2531 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)