บริษัทตระหนักเสมอว่าความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร ย่อมมาจากทั้งการเติบโตจากผลการดำเนินงาน รวมถึงการเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม โดยบริษัทได้นำระบบบริหารงานตามมาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้และยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อันได้แก่  ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2008 และ API  Specification Q1) ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2004)  ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001: 2011 และ OHSAS 18001: 2007)  รวมทั้งระบบบริหารคุณภาพว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 โดยบริษัทได้นำมาตรฐานต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างผสมผสานแบบบูรณาการอย่างสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ  บริษัทในเครือทีพีไอโพลีน มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่าย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทีพีไอโพลีน ได้รับการวิจัยและพัฒนาภายใต้การควบคุมด้วยระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001: 2008, API Specification Q1, API Specification 10A  และ ISO/IEC 17025: 2005 รวมทั้งมีการจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ด้านคุณภาพของบริษัทปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  บริษัทในเครือทีพีไอโพลีน ให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและป้องกันอันตรายที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บและเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 บริษัทได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยให้ความรู้พนักงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมย้ำเป้าหมาย Zero accident ตลอดปี 2558 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยผู้ใช้แรงงาน ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญและนำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท มาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานมาโดยตลอด มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ และได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางและกรอบเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานตามที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัท ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

อนึ่ง บริษัทได้นำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007และ มอก. 18001 : 2011 มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย เพื่อให้สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป  โดยถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรในทุกด้าน ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงจากกิจกรรมของบริษัทปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย และนำผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไปประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ด้านสุขอนามัยของชุมชนและพนักงาน  บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขอนามัยของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (OPD) ให้กับพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย  การจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน  การจัดให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้กับพนักงานและครอบครัว

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทในเครือมทีพีไอโพลีนมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ตลอดจนการป้องกันมลภาวะในการทำงานทุกๆ ด้าน โดยได้มีการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001: 2004 มาประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานสากล มีการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  มีการควบคุมและลดปริมาณฝุ่น  รวมทั้งคุณภาพของน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต  นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงาน ควบคุมและจัดการปริมาณของเสียอย่างถูกต้อง  รวมถึงจัดให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ใกล้เคียง  มีการสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยการปลูกป่าทดแทนและฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการทำเหมืองหลังจากทำเหมืองแล้ว  การทบทวนจุดประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทีพีไอโพลีน ได้ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์  เพื่อลดการซื้อ และลดการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ  โรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทได้ผ่านการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ ภายใต้ระบบการรับรองห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  และ  มอก.17025 : 2548 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ นอกจากนี้ บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลขทะเบียน ร-097

ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) “สัญลักษณ์แห่งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  บริษัทได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประเภทพิจารณากระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย และบริษัทแรกของทวีปเอเชีย เมื่อปี 2551 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก มากถึง 22 ชนิด ปัจจุบันบริษัทได้ติดฉลากคาร์บอนแล้ว 9 ชนิด  ทั้งนี้บริษัท ยังมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านพลังงาน  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม  ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2538 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

การบริหารจัดการด้านเพิ่มผลผลิต   บริษัทนำระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Management) มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร  เปิดโอกาสให้แก่พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย  (SGA : Small Group Activity) จัดทำ OPL : One Point  Lesson  เพื่อสอนงานกันภายในส่วนงาน จัดทำมาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องจักรด้วยการใช้ Visual Control  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยจัดโครงการรางวัล  Improvement  Sheet  รวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่ม (Project Team) เพื่อแก้ไขปัญหางาน ในการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และทำการแก้ไขปรับปรุง  เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสีย (Losses) ตลอดกระบวนการผลิต  อีกทั้งการนำระบบ Total Productive Managment (TPM) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการซ่อมบำรุงตามแผนงาน  การควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ  การให้บริการลูกค้า รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาระบบงานของหน่วยงานสนับสนุน (OI : Office Improvement) ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการสอนงานผ่าน Work Flow Analysis เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในเชิงปฏิบัติการและการบริหารจัดการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social Responsibility)  บริษัทได้นำระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรครอบคลุมในทุกประเด็นหลัก  นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสิ้น 237 ข้อ  และปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายจำนวน  321 ฉบับ โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจชุมชน  สุขภาพชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยความมั่นคงยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 บริษัทได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW ในส่วนของโรงงานที่สระบุรี และระยอง ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Thailand Coal Awards 2015 ประเภท Corporate Social Responsibility : CSR จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2558  

มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System)  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของบริษัทเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกในประเทศไทย และเป็นโรงงานลำดับที่ 6 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IMS (Integrated Management System) หรือ มาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 “ ทีพีไอ โพลีน เราสร้างอนาคต ด้วยภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ พร้อมคุณธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม”

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline