Bannner_News

ทีพีไอ โพลีน ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2567

 12 กรกฎาคม 2567บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และ Specialty Polymer ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 ด้วยการคัดเลือกจาก 920 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และบริษัทเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ได้เป็นปีที่ 3 (2565 - 2567)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ใส่ใจถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม TPIPL กับเทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น

- Green Mining / Green Quarry             :  เปลี่ยน รถเจาะ รถตัก รถดัมพ์ รถขุด ในเหมืองที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป

                                                         ภายในมาเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด

- Green Cement Process                        :  ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินประมาณ 25% ในกระบวนการผลิต

   ปูนซิเมนต์

- Green Logistics                             : โดยเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าขนส่งปูนซิเมนต์ และคอนกรีตผสมเสร็จ

- Green Manufacturing                           :  ผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน

- Green Marketing / Management      :  ใช้รถไฟฟ้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด รวมทั้งรถสำหรับ 

                                                         ผู้บริหารแทนรถยนต์สันดาป

- Green Packing Line /  Warehouse    :  ใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 100%

ซึ่งทั้งหมดนี้ ช่วยส่งผลให้เกิดความมั่นคงให้แก่ องค์กร ชุมชน และประเทศชาติ

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

**********************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณศิตา ศิริศักดิพร โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 นายขันธ์ชัย วิจักขณะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2567 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 4 จากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ

 

ทีพีไอ โพลีน ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“BSI”) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

14 มิถุนายน 2567 – บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“TPIPL”) ผู้ผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ  โพลิเมอร์ชนิดพิเศษ  และดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า ประสบความสำเร็จ โดยผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 (Carbon Footprint Verification or CFV) ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยเรื่องหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จาก BSI สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TPIPL ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 (Carbon Footprint Verification  or CFV) จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“BSI”) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ  ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของการประกันคุณภาพ และขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากองค์กร รัฐบาล และบุคคลต่างๆ องค์กรชั้นนำทั่วโลกมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การวัดและการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรื่องปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรต้องการลดและ/หรือชดเชยหรือเพื่อให้เป็นองค์กรที่มี 'ความเป็นกลางของคาร์บอน (Carbon Neutral) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการสร้างความมั่นใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

Tel. 02-2944889-92

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TPIPL ได้รับใบประกาศนียบัตรรายชื่อประจำปีของ "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกประจำปี 2567" จากนิตยสาร World’sLeaders

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรรายชื่อประจำปีของ "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกประจำปี 2567" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้จัดให้สถานที่ทำงานให้เป็นแหล่งรวมของสภาพแวดล้อมที่ดีและความก้าวหน้า  จากนิตยสาร World’sLeaders ซึ่งเป็นนิตยสารเป็นบริษัทสื่อที่ครอบคลุมเรื่องราวของผู้นำทางธุรกิจทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านคิดนอกกรอบเดิมๆ เป็นผู้นำการสนทนา และสร้างอนาคตของธุรกิจ ตอกย้ำถึงความตั้งใจของบริษัทในการพัฒนาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการส่งเสริมความยั่งยืน เป็นการปูทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในประเทศไทยและระดับนานาชาติ

                นิตยสาร World’sLeaders ยังได้นำเสนอสกู๊ป TPI Polene Group เกี่ยวกับแนวการดำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่สอดคล้องกับนโยบายการเดินหน้าบริษัทเพื่อขับเคลื่อน ESG และ BCG เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเพื่อเป้าหมายระยะยาวของการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับอนาคตที่ยั่งยืนขององค์กร ระดับประเทศไทย และระดับโลก

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม

สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Officier de l'Ordre de la Couronne”  แก่นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยมีนางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ (H.E. Ms. Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

TPIPL ได้รับใบประกาศรับรองความเป็นเลิศ ติดอันดับ “30 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก The Silicon Review

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศรับรองความเป็นเลิศ จาก The Silicon Review และได้ถูกจัดให้ติดอันดับ “30 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารในหัวข้อการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต: TPIPL กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรม ยกระดับชีวิต และปูทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในประเทศไทยและที่อื่น ๆ

โดยไฮไลท์ของการสัมภาษณ์  นายประชัยพูดถึงการก่อตั้งบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกลยุทธ์และจุดยืนของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์สำเร็จรูปรายใหญ่ และการให้ความสำคัญต่อลูกค้าในฐานะเจ้าของธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน ESG และความยั่งยืน นอกจากนี้เราจะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและอาคารที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดของประเทศไทย ในอนาคต โครงการริเริ่มใหม่และงบประมาณของเราจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันมากขึ้น และมีเป้าหมายระยะยาวของเราในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG) ภายในปี 2586 ในธุรกิจพลังงานของเรา การมุ่งเน้นที่การเติบโตของกำลังการผลิตจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการส่งเสริมความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงภารกิจของเราเท่านั้น มันเป็นหัวใจของ TPIPL ที่สะท้อนผ่านนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ก้าวข้ามขอบเขตและทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนได้ให้กับโลก

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline