Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

TPIPL คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Global Sustainability Leadership Awards 2023

คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เข้ารับรางวัล Global Sustainability Leadership Awards 2023 ในกลุ่มของ Sustainability Initiative of the year จาก World Sustainability Congress ณ โรงแรม Le Méridien Ile Maurice ประเทศ Mauritius นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ 4 C ด้านความยั่งยืน คือความร่วมมือ (Collaboration) ด้านการควบคุม (Control) ด้านการสื่อสาร (Communication) และความมุ่งมั่น (Commitment) ข้อตกลงร่วมกันกับผู้นำระดับสูงของภาคอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย ผู้นำธุรกิจค้าปลีก สาธารณูปโภค ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว และสถานบันการศึกษาระดับสูง

World Sustainability Congress เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่เป็นธรรม มีมนุษยธรรม และเจริญรุ่งเรืองไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILIY) เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) ด้วยการเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งสามส่วน อันได้แก่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy ) ร่วมกัน เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า โดยการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทดแทนการใช้ถ่านหิน 100 % เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจการผลิตสีเขียวสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งขององค์กรที่อยากจะชักนำธุรกิจขององค์กรไปสู่การพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

TPIPL - TPIPP คว้ารางวัล 2 รางวัลใหญ่ เวทีระดับโลก World Business Outlook ตอกย้ำดำเนินธุรกิจแกร่ง-ชื่อเสียงเป็นเลิศ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) “TPIPL” และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “TPIPP” คว้า 2 รางวัลใหญ่ “กลุ่มบริษัทยั่งยืน-โรงฟ้าพลังงานทดแทนสีเขียวดีที่สุดในไทย” จากเวทีระดับโลก World Business Outlook ตอกย้ำองค์กรดำเนินธุรกิจแข็งแกร่ง มีนวัตกรรมโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นเลิศระดับสากล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสาขา Most Sustainable Conglomerate Group in Thailand 2023 (กลุ่มของกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่สุด) และคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Green Renewable Energy Power Plant in Thailand 2023  (กลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสีเขียวที่ดีที่สุดในประเทศไทย)    จาก World Business Outlook  ซึ่งเป็นนิตยสารสิ่งพิมพ์และออนไลน์ที่ให้บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจโลกอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรางวัลที่ได้จัดมอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีนวัตกรรมโดดเด่น และมีชื่อเสียงเป็นเลิศในระดับสากล นับเป็นความภูมิใจและเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ TPIPL และ TPIPP ที่คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก ซึ่ง TPIPL และ TPIPP ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

TPIPL และ TPIPP ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน)  พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้น หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ  5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน ในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

TPIPL ปลื้มคว้ารางวัล Outstanding Innovative Company Awards 2023 จากงาน “SET Awards 2023”

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence จากงาน SET Awards 2023 ประเภท “Outstanding Innovative Company Awards 2023 ” จาก ผลงานนวัตกรรมด้าน “อุปกรณ์สร้างกระแสลมวนบนปล่องไฟแบบมีช่องเปิด” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี
รางวัล Outstanding Innovative Company Awards 2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TPIPL ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงสะท้อนเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

TPIPL และ TPIPP ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาไปสู่การสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม  และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)  สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ให้กลุ่มนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพการเติบโต ขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว