Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก World Cement Association (WCA)

World Cement Association (WCA) องค์กรอุตสาหกรรมปูนซีเมต์ระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศอังกฤษ เพื่อดำเนินการและประสานงานกับกลุ่มสมาชิกทั่วโลกให้ทำงานตามมาตราฐานระดับโลกและส่งเสรมพัฒนาอุตาสหกรรมปูนซีเมนต์และปูนเม็ดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  World Cement Association (WCA) อย่างเป็นทางการ วันที่ 28 December 2017

 

โครงการ Architecture design contest 2018


โครงการ Architecture design contest 2018

การประกวดแข่งขันการออกแบบ เพื่อช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างเหมาะสม สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ทั้งนี้ หลังจบการประกวด ทางบริษัทฯ

จะได้นำแบบบ้าน ที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด จานวน 10 ผลงาน ไป เผยแพร่งานออกแบบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจนาไปปรับใช้ อันจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

รายละเอียด | ใบสมัคร

 


 

วันและเวลา ประกาศผลงานที่เข้ารอบ  10 แบบสุดท้าย

       รอบการคัดเลือก

  • แจ้งผลการตัดสินผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน ภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2561
  • และเชิญโหวตแบบยอดนิยม 5 อันดับตั้งแต่วันที่ 2-21 มีนาคม 2561 ทาง https://www.facebook.com/TPIPolene/

* หมายเหตุสำหรับ 10 แบบที่ผ่านเข้ารอบทางบริษัทจะมี email แจ้งกลับไปภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 อีกครั้งนึง

INSIDE BUSINESS NEWS CEO TALK สัมภาษณ์ คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์

รายงานการวิจัย ผลของผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ และ ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ

รายงานการวิจัย

ผลของผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ และ ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์

ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ

(Effects of TPI-Probiotics and TPI-Synbiotics on performance of broilers)

 

            บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยเอกชน Bangkok Animal Research Center Co., Ltd. (BARC) เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ และ ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประเมินผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อตลอดระยะเวลาเลี้ยง 35 วัน (ตั้งแต่ฟักจนอายุ 35 วัน) ภายใต้สภาวะการเลี้ยงแบบหนาแน่น โดยจัดแบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตประเภทสารปฏิชีวนะ ไม่ใช้ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ และ ไม่ใช้ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์) กลุ่มที่ 2 กลุ่มเติมสารปฏิชีวนะ Zinc bacitracin 20 ppm ซึ่งในการทดลองนี้ใช้เป็นตัวแทนสารเร่งการเจริญเติบโตประเภทสารปฏิชีวนะ กลุ่มที่ 3 กลุ่มเติมทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ 1 % และ กลุ่มที่ 4 กลุ่มเติมทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ 1 %

ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า การใช้ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ 1 % และ ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ 1 % สามารถส่งเสริมสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 35 วัน โดยเพิ่มน้ำหนักตัวของไก่เนื้อ และ เพิ่มอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และให้ผลไม่แตกต่างจากกลุ่มเติมสารปฏิชีวนะ Zinc bacitracin 20 ppm ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ และ ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อไม่แตกต่างกัน และ มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารปฏิชีวนะ Zinc bacitracin

 ตารางที่ 1  ผลของทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ และ ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ (0-35 วัน)

 

 

กลุ่มการทดลอง

สมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ

น้ำหนักตัวไก่เนื้อ

(กรัม)

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

อัตรารอดตายของไก่เนื้อ (%)

ควบคุม

 

2495b

1.574 b

94.64

สารปฏิชีวนะ Zinc bacitracin 20 ppm

2673a

1.448 a

97.32

ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ 1 %

 

2665a

1.451 a

98.22

ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์ 1 %

 

2666a

1.462 a

99.11

CV (%)

 

1.83

2.48

4.16

 

 

สรุปผลการวิจัย

                         ผลการวิจัยจาก สถาบันวิจัย Bangkok Animal Research Center Co., Ltd. (BARC) เปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาปฏิชีวนะและสารซินไบโอติกส์ของทีพีไอพีแอลกับไก่เนื้อทดลอง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อัตราการการเจริญเติบโต อัตราการแลกเปลี่ยนเนื้อ และอัตราการรอดตายมีผลใกล้เคียงกับการใช้สารปฏิชีวนะ แต่มีผลดีกว่าชุดควบคุม ข้อดีของการใช้ซินไบโอติกส์ที่ได้เปรียบเหนือกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะคือ ต้นทุนการเลี้ยงถูกลง การสร้างภูมิต้านทานให้กับสัตว์ ทำให้ทนต่อโรค และช่วยทำให้เนื้อสัตว์ปราศจากสารปฏิชีวนะตกค้าง ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค อีกทั้งยังทำให้อาหารประเภทเนื้อสัตว์ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากลของความปลอดภัยในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้แก่ ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline